Văn Hóa – Giáo dục

Niềm vui và trăn trở cùng nghề

Niềm vui và trăn trở cùng nghề

Những năm sau này báo chí ra nhiều, kể cả báo… tư nhân. Hay có, dở cũng có, nhưng dở nhiều hơn hay. Nghề báo trở nên chua chát ê ...